Wednesday, October 04

Tallyn Ndudzo Inyoka Akutanga Kungobudikira Pakarega Ketty Kutamba NaMaitt Waivepi Pese Apa Mai Vemadora Ezaka

Munyori oti uyu akubudikira pakatanga Ketina kusaramba namaiitt haachabve kana mucomment section angove pese pese hausvode here iwe wemaromo sechhuta.

  • Share: