Saturday, April 13

Themba Mliswa Bhuru Rakaitwa Mhuru Ave Kutoita Zvema Cabbage

From Political Defeat to Green Triumph: Temba ‘Bhuru’ Mliswa’s Astonishing Cabbage Farming Journey

 

 

 

 

Temba ‘Bhuru’ Mliswa’s astonishing cabbage farming production, rocks social media. Recently Mliswa lost his Norton parliamentary seat to Richard Tsvangirai, son of the late former Prime Minister R.M Tsvangirai. His latest video shows that he is unfazed with the loss and has embraced a new career path.

 

 

 

 

 

 

From Honourable Member to Cabbage Producer

 

 

 

 

 

 

In a lighthearted statement, Mliswa expressed his shift in focus from being an honorable member to becoming a cabbage producer, demonstrating his determination to explore alternative endeavors. He humorously remarked, “Icho ndicho, ini ndakuita hangu zvemacabbage ka. Huhonourable hwakapera. Saka ndakuita hangu zvemacabbage,” showcasing his light-hearted approach to the election outcome.Sekabhuru haungazongoti kuluza wobva wazora ndove kwese uku uchitiza.

 

 

 

 

 

 

Unotombodzvova dzvova kusvika wazotorerwa rimwe remamwe mapurazi amaingotora during the Mugabe era paKaroi apFarming ndiro basa roga rinovanikwa muZim apa young generation dzoraramavo nechipurazi nxaaThemba is real a gentleman. 

 

 

 

 

 

He admitted his defeat and moves on. I wish him all the best. 

Now the parliament is gonna be a napping place without him . 

He was vibrant in parlyo

  • Share: