Thursday, February 22

Harara Kuwadzana Mukadzi Oda Kuzviuraya Mushure Mekunge Asvikira Murume Wake Achikwirana Nemuzukuru Mubedroom Mavo

ndivigei yangu haisi nhoroondo sis ndakaremerwa ini.ndine muzukuru mwana wehanzvadzi yaatezvara

 

 

 

 

Vangu akauya kuZim kubva SA akauya hake asina kufona kuti gogo ndakuiya saka hubby ndiye akatozofonerwa kunzi sekuru tauya huyai mutitore Soo vakati gogo tauyawo tirikuita 2 weeks coz tikuda kusiya tabhadhara stand takafara zvekuti nahubby kuti vana vagona kaa stand takaiwana tikatoperekedzawo vana kuCouncil kunogadxirisa zvose

 

 

 

 

 

zvaidiwa saka saka Sunday last week muzukuru komana akati akudzokera akumbosiyawo mkadzi zve 1 week otumira Mari yekuti mkadzi wake atevere zvino chazondityisa ndabuda ndichiti ndiende kubasa ndabatwa nenungo dzimosemesa ndasvika kutown ndangoti regai ndifone kubasa nditi ndaita problem yemudumbu ndozoendawo kubasa

 

 

 

 

 

 

 

mangwana,Ndadzokera kumba ndikasviko Parker mota pagate repanext panemumvuri kutovhura gate rrpamba pangu ndabva ndafamba ndichiti ndiudze muzukuru kuti murume wake aisa Mari muphone mangu yekuti akwire mangwana veduwee 😭😭 Ndawana murume wangu akanyura achikwiza

 

 

 

 

 

 

 

muzukuru apa kusanzwa kupinda kwangu anga achichema sei muzaya uyu hanzi sekuru munonaka Kani ko madiiko kundipa Kare kese veduweee ndashaya Simba asi mdatokwanisawo kutora kavideo apa akasimba zvekuti murume wangu ndiye anga aripamusoro saka muzukuru ndiye azotanga

 

 

 

 

 

 

 

kundiona abva anyarara hubby aramba a hirova basa muzaya azotanga kurova hubby mbama achiti hona gogo avo😭😭😭😭😭.Apa Hubby abuda pamba na05:50 achitoti ndanonoka apa pakudzoka kumba auya netax asiya mota kubasa kuti awane kurara nemuzukuru wake.Imbokandai madzimai I know kuneumwe achati kunyepa zvaitika kuseni Kuma 9 ndirikurwadziwa madzimai.

  • Share: